LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Ordbok

Nomenklatur och begrepp inom IMD

Status 2012 04 03.

 

ANDELSMÄTNING
Ordet använt i någon rapport. Vanligen används dock ordet fördelningsmätning

AVLÄSNINGSVÄRDE
se mätvärde

AVRÄKNING
Uppgörelse som innebär att verklig totalkostnad för en slutförd period fördelas på brukarna

AVRÄKNINGSPERIOD
Tidsperiod för vilken avräkning görs.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
är en procedur för att avgöra om en mätare uppfyller SWEDACs krav motsvarande EUs Mätinstrumentdirektiv (MID). Denna procedur erfordras inte för fördelningsmätare. Det finns tre alternativa förfaranden: 2)

1. B + F,
2. B + D eller
3. H1
B) Typkontroll
D) Kvalitetssäkring av tillverkningen
F) Produktverifikation
H1) Fullständig kvalitetssäkring samt konstruktionskontroll

BRUKARE
Person som nyttjar brukarenhet; hyresgäst eller bostadsrättsföreningsmedlem.

BRUKARENHET
Lägenhet eller lokal i ett objekt.

CERTIFIERING
Certifiering av produkter bygger på kravdokument i form av produktstandarder eller andra allmänt accepterade dokument - nationella eller internationella - och innebär att certifieringsorganet intygar att en produkt eller process uppfyller specificerade krav. Certifieringen kan avse en specifik produkt eller produkter ur en löpande tillverkning. 2)

För mätare som innefattas av STAFS 2006:4 (MID) se Bedömning av överensstämmelse.

Certifiering av ledningssystem för kvalitet utgår från de internationella standarderna i ISO 9000-serien och då speciellt ISO 9001. Syftet med ett ledningssystem för kvalitet är att säkerställa att kundens krav uppfylls. 2)

Certifiering av ledningssystem för miljö sätter miljön i fokus. Certifieringen sker mot standarden ISO 14001 och har strukturmässigt stora likheter med certifiering av ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001. Företaget formulerar sina mål utifrån en egen analys av sin miljöpåverkan. 2)

DEBITERINGSMÄTARE
Ordet debitering används både vid huvudmätare och fördelningsmätare varför ordet 'debiteringsmätare bör undvikas. Använd 'fördelningsmätare' resp 'huvudmätare' där detta avses.

DISTRIBUTÖR
Den som distribuerar el, gas vatten eller värme 2)

DYGNSVÄRDE
Kan vara ett medelvärde av t.ex. en temperatur över ett dygn. Vid förbrukningsvärden avses som regel förbrukningen under ett dygn.

EFTERBETALNING
Belopp att betala extra. Jämför med tillgodo och förskottsbetalning.

ELMÄTARE 4)
är en kort form för "mätare för aktiv elenergi" 2). Den mäter och registrerar elförbrukningen och visar den i kWh (MWh).

ENERGIKOSTNAD
Totalkostnad för energiförbrukning, t ex fjärrvärmekostnad eller oljekostnad. Jämför med andra kostnader.

FJÄRRAVLÄSNING
Ett eller flera mätvärden kan avläsas på avstånd,

FÖRBRUKNING
Med förbrukning under en viss tidsperiod menas avläsningsvärdet (mätvärdet) vid periodens slut minus det vid periodens början.

FÖRBRUKNINGSKOSTNAD
Kostnad som fördelas efter uppmätt förbrukning. Jämför med andra kostnader.

FÖRBRUKNINGSMÄTARE
En mätare som mäter en förbrukning. Dess avläsningsvärde ökar alltså allt eftersom förbrukningen sker och nollställes normalt aldrig. Se huvudmätare.

FÖRDELNINGSMÄTARE
En fördelningsmätare används för att mellan lägenheterna fördela kostnaden för den förbrukning, som uppmätts i byggnadens huvudmätare, genom att varje lägenhet belastas med en andel som motsvarar förbrukningen enligt den individuella fördelningsmätaren delat med summan av förbrukningarna enligt fördelningsmätarna. Jämför undermätare och undermätning.

FÖRSKOTTSBETALNING
Belopp som betalts i förväg för perioden, även kallat a-konto. Jämför med tillgodo och saldo.

GIVARE
Oftast en del av en mätare. En givare behöver inte ha en egen visning av mätvärdet.

GRADDAGAR
Antal dagar utetemperatur understiger referensvärde, används för årstidskorrigering eller vid jämförelse av olika år.

GRUNDKOSTNAD
Kostnadsandel för värmeförluster och gemensam förbrukning, ej beroende av förbrukning. Jämför med andra kostnader.

HUVUDMÄTARE
En huvudmätare används för att debitera ett bestämt pris för varje enhet av den förbrukning som är registrerat på mätaren. En huvudmätare skall ha genomgått 'Bedömning av överensstämmelse'. Se även fördelningsmätare

INSAMLINGSENHET
En enhet som samlar in mätvärden från flera mätare och gör dessa avläsningsbara på insamlingsenhetens display och / eller dess datautgång.

KALENDERDAGAR
Antal dagar.

KALLVATTENKOSTNAD
Totalkostnad för vattenförbrukning med avdrag för det som bereds till varmvatten. Jämför med andra kostnader.

KOMFORTMÄTARE
mäter och registrerar lägenhetens genomsnittliga lufttemperatur och visar den i ºC.

KOSTNADER
Inom IMD används ordet kostnad i flera olika sammanhang. Se

* grundkostnad
* förbrukningskostnad
* energikostnad
* vattenkostnad
* kallvattenkostnad
* varmvattenkostnad

KUND
används för flera olika kundrelationer. Använd i stället ordet uppdragsgivare när detta passar.

KVALITETSSÄKRING
Se certifiering

LÄGESREDUKTION
Kompensation för utsatt belägenhet.

MOMENTANVÄRDE
Mätstorheten i just detta ögonblick, t.ex. när man avläser en temperatur,

MÄTARAVLÄSNING
Mätvärdet kan avläsas visuellt och registreras för hand. Ofta sker i dag en fjärravläsning, som (med datateknik) avläser mätvärdet och gör det tillgängligt på en central enhet.

MÄTARE
är ett kortare ord för mätinstrument och används framför allt i sammanställningar som t.ex.:

Ljusmätare
Hastighetsmätare
Parkeringsmätare

Se även:
Elmätare
Vattenmätare
Gasmätare
Värmemätare

samt
Förbrukningsmätare
Huvudmätare
Fördelningsmätare
Undermätare

I standarder och officiella regler definieras en mätare som den del av utrustningen som känner av mätvärdet (givare), gör erforderliga beräkningar och visar mätresultatet för kund (och distributör). Regler för tilläggsfunktioner som t.ex. medelvärdesberäkning, timvärden, fördelningsberäkningar ingår då inte i kraven på mätaren.

MÄTDATA
Används ofta som begrepp på en grupp av mätvärden som går vidare till en fjärravläsning. Mätdata innehåller som regel även information om tidpunkt för mätvärdena (tids-stämpel) och identifieringsnummer på mätaren.

MÄTDON
se Mätare

MÄTSTORHET
Det som skall mätas t.ex. kWh elförbrukning.

MÄTVÄRDE
Mängden av det som mäts t.ex. antalet kWh (elförbrukning) När det gäller förbrukningsmätare nollställs normalt aldrig mätvärdet. Ett mätvärde på en förbrukningsmätare kallas oftast avläsningsvärde. Se Förbrukning

OBJEKT
Avräkningsobjekt; byggnad eller grupp av byggnader med gemensam värmecentral.

RADIATORENHET
Har rapporterats som svårtolkat ord. Använd 'värmeenhet' i stället.

RADIATORMÄTARE
mäter och registrerar värmeförbrukningen och visar den i värmeenheter.

REGISTRERA
Spara ett mätvärde för senare användning

SALDO
Resultat av avräkningen, verklig kostnad minus förskottsbetalning. Jämför med förskottsbetalning och efterbetalning.

TILLGODO
Belopp att erhålla. Jämför med saldo .

TIMVÄRDE
Kan vara ett medelvärde av t.ex. en temperatur över en timme. Vid förbrukningsvärden avses som regel förbrukningen under en timme.

TVÅNGSVÄRME
Energi från värmesystem som tillförs brukarenhet utan möjlighet att styra och som ej mätes, t ex ej isolerade rörledningar.

TYPPROVNING -- TYPGODKÄND
är ord som inte bör användas idag. Se Certifiering

UNDERMÄTARE
Ordet 'undermätare' används i flera utredningar som synonym till fördelningsmätare :-(. Använd ordet fördelningsmätare om det gäller mätare för fördelning.

UNDERMÄTNING
Vid undermätning ligger de faktiska mätvärdena som underlag för vidaredebitering enligt en fastlagd taxa. Jämför fördelningsmätning

UPPDRAGSGIVARE
beställare av avräkning, ägare av objekt

UTESITTNINGSTID
Mätare som faller under MID (normalt huvudmätare) skall tas in för kontroll senast efter en angiven utesittningstid. Detta krav finns idag inte för fördelningsmätare.

VALIDERA
Testa vid praktiska fältmätningar. Validering fastställer att metoden mäter det man har för avsikt att mäta.

VARMVATTENKOSTNAD
Uppvärmningskostnad för varmvatten och varmvattencirkulation. Jämför med andra kostnader.

VATTENKOSTNAD
Totalkostnad för vattenförbrukning, varav en del bereds till varmvatten. Jämför med andra kostnader.

VATTENMÄTARE
mäter och registrerar vattenförbrukningen och visar den i m3.

VÄRMEENHET
Se radiatormätare.

VÄRMEFÖRDELNINGSMÄTARE
En mätare som mäter relativ energiförbrukning. 4) Som fördelningsmätare kan användas en värmemätare enligt ovan, radiatormätare eller komfortmätare.

VÄRMEKOSTNAD
Kostnad för uppvärmning. Jämför med andra kostnader.

VÄRMEMÄNGDSMÄTARE
är ett gammalt ord för värmemätare.

VÄRMEMÄTARE
mäter och registrerar värmeförbrukningen och visar den i kWh (MWh) 4)

Definitionerna hämtade från

1) Svensk lag
2) SWEDAC (STAFS) www.swedac.se
3) Boverket
4) Svensk standard (baserad på Europastandard)

 


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB