LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Mätning av vatten

Den klassiska vattenmätaren har ett roterande vinghjul, som sätts i rörelse av det strömmande vattnet. Vattenförbrukningen blir då proportionell mot antalet roterade varv och vinghjulet driver via en kuggväxel ett mekaniskt räkneverk, som då visar vattenförbrukningen i m3.

I en modern mätare ersätts det roterande vinghjulet ofta av en elektronisk avkänning av vattenströmmen. Denna bygger som regel på ultraljudsteknik och förbrukningen kan avläsas på en inbyggd display och en datautgång för fjärravläsning.

I de flesta bostadshus i Sverige finns bara en vattenmätare, som då visar totalförbrukningen för hela huset.

För att få ett individuellt incitamentet till energibesparing rekommenderas att installera undermätare vid varje lägenhet. Om lägenheten har mer än en anslutning till husets stamledning fordras en mätare per anslutningspunkt. Undermätarna används för att fördela räkningen på de olika lägenheterna. Detta sker oftast med gemensamma fördelningsrutiner för el-, vatten- och värmeförburkningen.

Mätare med elektronik kräver någon sorts strömförsörjning. För mindre mätare är det ofta ett batteri med en livslängd på 10 år eller mer.

Det är ingen större skillnad i funktion mellan husets huvudmätare och de individuella undermätarna. Huvudmätaren har däremot större dimensioner än undermätarna.

För vattenmätare finns det en svensk standard SS-EN 14154. Denna standardiserar dimensioner, mätområden, miljötålighet m.m. och har även krav på maximalt tillåtet mätfel. En huvudmätare som registrerar byggnadens totala vattenförbrukning skall uppfylla STAFS 2006:5 som är utgiven av SWEDAC som den svenska motsvarigheten till EU:s mätinstrumentdirektiv. Den får då märkas med CE-M- symbolen, som i princip ser ut så här:

Övriga mätarna skall åtminstone vara märkta med CE-symbolen, som visar att mätaren överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

I standarden och SWEDAC:s regler ingår rutiner för att:

1) Kontrollera att mätarkonstruktionen är i överensstämmelse med ställda krav
2) Uppföljning av att producerade mätare är i överensstämmelse med den godkända konstruktionen


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB