LIMD har gått upp i SFFE. Du skickas snart automatiskt till SFFE:s hemsida (eller klicka på knappen för att gå till hemsidan).SFFE:s hemsida

Huvudmeny

IMD i samband med ROT en stor fördel

LIMD fanns på plats i Almedalen 30/6. Per Ernedal, EcoGuard, representerade föreningen i en diskussion om införandet av IMD och andra digitala system i samband med renovering av miljonprogramet.

Läs mer >>

Förslag om EED nu antaget

Näringsdepartementets förslag till svenskt genomförande av EED har nu antagits av regeringen.

Läs mer >>

Mätning av el

Den klassiska elmätaren har en roterande skiva som sätts i rörelse av ett magnetfält, som genereras av ström och spänning i mätpunkten. Skivans hastighet blir proportionell mot den momentana effekten, medan antalet roterade varv blir proportionell mot den levererade energin. Via en kuggväxel driver sedan denna skiva ett mekaniskt räkneverk, som då normalt visar förbrukad energi i kWh. Hos en normal kund avlästes denna mätare manuellt en gång om året som underlag för årets slutavräkning och preliminärdebiteringarna de kommande månaderna.

I nyare elmätare ersätts denna funktion av en elektronikkrets som registrerar ström och spänning och visar förbrukad kWh i en display, samtidigt som mätvärdet finns tillgängligt på en datautgång för fjärravläsning. Denna avläses normalt en gång per månad och ger då underlag för debitering av faktiskt förbrukad elenergi månad efter månad. I en del fall sker avläsningen betydligt oftare för att ge brukaren en möjlighet att direkt se ändringar i sin förbrukning.

I de flesta bostadshus i Sverige har varje lägenhet sitt eget abonnemang med elleverantören och denne har då installerat mätare för varje lägenhet. Det innebär att ett hus består av ett antal småkunder till elleverantören. Om alla dessa småkunder går ihop om ett gemensamt abonnemang blir det en större kund, som normalt får ett bättre pris hos elleverantören.

För att behålla det individuella incitamentet till energibesparing rekommenderas som regel att ha kvar mätarna vid varje lägenhet som en undermätare. Dessa används då av fastighetsägaren för att fördela huvudräkningen på de olika lägenheterna. Detta sker då oftast med gemensamma fördelningsrutiner för el-, vatten- och värmeförbrukningen.

Det är ingen större skillnad i funktion eller utseende mellan husets huvudmätare och de individuella undermätarna.

För elmätare finns det en svensk standard SS-EN 50470. Denna standardiserar mätområden, miljötålighet m.m. och har även krav på maximalt tillåtet mätfel. En huvudmätare som registrerar byggnadens totala elförbrukning skall uppfylla STAFS 2006:7 som är utgiven av SWEDAC som den svenska motsvarigheten till EU:s mätinstrumentdirektiv. Mätaren får då märkas med CE-M- symbolen, som i princip ser ut så här:

Övriga mätarna skall åtminstone vara märkta med CE-symbolen, som visar att mätaren överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö.

I standarden och SWEDAC:s regler ingår rutiner för att:

1) Kontrollera att mätarkonstruktionen är i överensstämmelse med ställda krav
2) Uppföljning av att producerade mätare är i överensstämmelse med den godkända konstruktionen


Glömt lösen

Logga in


Svenska Leverantörsföreningen för Individuell Mätning och Debitering
Organisationsnummer 802452-7338
Bankgiro 655-4679
Kontakta oss

Hemsida från Netside Media AB